Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Letartóztatásban a szlovák embercsempész- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a szlo­vák fér­fit, aki hét­fő­re vir­ra­dó­ra 17 sze­mély ille­gá­lis határ­át­lé­pé­sé­hez nyúj­tott segít­sé­get.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a szlo­vák állam­pol­gár­sá­gú fér­fit 2020. októ­ber 5-én rövid­del éjfélt köve­tő­en vonta ellen­őr­zés alá a rend­őr­jár­őr Ruzsa kül­te­rü­le­tén. A gya­nú­sí­tott által veze­tett gép­jár­mű­ben ekkor 17 sze­mély tar­tóz­ko­dott, akik sem sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat, sem pedig magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét nem tud­ták iga­zol­ni. A nyo­mo­zás során az is meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy a gya­nú­sí­tott uta­sai rövid­del azt meg­elő­ző­en ille­gá­li­san lép­ték át a szerb -  magyar határt, majd száll­tak be Ruzsa kül­te­rü­le­tén a szlo­vák férfi által veze­tett gép­ko­csi­ba az előre meg­be­szélt hang­jel­zé­se­ket követ­ve.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva elren­del­te a kény­szer­in­téz­ke­dést.

A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.