Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a szlovák férfi, aki ittasan ütötte és rugdosta a rendőröket - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki az őri­zet­ben lévő kül­föl­di fér­fit, majd indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, amellyel a bíró­ság egyetértett.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2022. novem­ber 26-án 2 óra körül a bará­ta­i­val well­ness hét­vé­gé­re hazánk­ba érke­ző szlo­vák fia­tal, ittas álla­pot­ban agresszí­van visel­ke­dett Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban, ezért a rend­őrök intéz­ked­tek vele szemben.

A 25 éves férfi várat­la­nul, egy hir­te­len moz­du­lat­tal, ököl­lel, köze­pes erő­vel meg­ütöt­te az egyik rend­őr arcát, majd miu­tán a másik rend­őr lefog­ta a kar­ját, az elkö­ve­tő azt a szo­rí­tás­ból kirán­tot­ta és ököl­lel a másik rend­őrt is meg­ütöt­teEzt köve­tő­en a rend­őrök föld­re vit­ték a fér­fit, mely­nek ellen­állt és a hátán fekve a rend­őr őrmes­tert páros láb­bal, talp­pal fejbe rúgta, majd egy­szer a bor­dá­ját, továb­bá mind­két láb­szá­rát hoz­zá­ve­tő­leg össze­sen 7-8 alka­lom­mal elta­lál­va szán­dé­ko­san megrúgta.

A rend­őrök az elszen­ve­dett 8 napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lé­seik miatt magán­in­dít­ványt ter­jesz­tet­tek elő az elkö­ve­tő­vel szem­ben.

A regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­ség intéz­ke­dett a férfi ügyész­ség­re tör­tént elő­ál­lí­tá­sá­ra, elren­del­te őri­ze­tét és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, amely­nek során beis­me­rő val­lo­mást tett

Tekin­tet­tel arra, hogy az elkö­ve­tő Magyar­or­szág­hoz sem­mi­lyen módon nem kötő­dik, a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­le a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel egy évtől hét év hat hóna­pig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés, meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon hagyása ese­tén a bün­te­tő­el­já­rás­ban elér­he­tet­le­né válna, ezért vele szem­ben indo­kolt a sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­se.

Mind­er­re figye­lem­mel a nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, ame­lyet a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja ma elren­delt. A vég­zést min­den érin­tett tudo­má­sul vette.