Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a tapolcai ámokfutó - Fotóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra letar­tóz­tat­ta a bíró­ság azt a fér­fit, aki hús­vét hét­főn előbb sze­mély­gép­ko­csi­val, majd egy teher­gép­ko­csi­val ámok­fu­tó­ként köz­le­ked­ve töb­bek éle­tét veszé­lyez­tet­te és több autót is meg­ron­gált Tapol­cán és kör­nyé­kén.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint az 52 éves férfi már ápri­lis 2-án este autó­já­val olyan sebes­ség­gel köz­le­ke­dett Tapol­cán, hogy egy tra­fó­ház­nak és elosz­tó­szek­rény­nek ütkö­zött, mely­nek követ­kez­té­ben az utca köz­vi­lá­gí­tá­sa egy időre meg­szűnt.

Az igazi ámok­fu­tás azon­ban ápri­lis 5-én reg­gel kez­dő­dött, ami­kor a férfi Köve­skál felől Gyu­la­ke­szi irá­nyá­ba sze­mély­au­tó­val köz­le­ked­ve egy őt előző sze­mély­gép­ko­csi­ra ráhúz­ta a kor­mányt, és azzal oldal­ról ütkö­zött. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a két autó a víz­el­ve­ze­tő árok­ba haj­tott, a leszo­rí­tott gép­ko­csi pedig fej­te­tőn állt meg. Sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, de miu­tán a gya­nú­sí­tott­nál fel­me­rült az ittas veze­tés gya­nú­ja, a rend­őrök a hely­szí­nen a veze­tői enge­dé­lyét elvet­ték.

Ez nem gátol­ta a fér­fit abban, hogy kora dél­után egy kis­te­her­au­tó­val indul­jon el ott­hon­ról. Tapol­cá­ra érve, áttért a menet­irány sze­rin­ti bal oldal­ra, ahol érin­tő­le­ge­sen egy szem­be­jö­vő sze­mély­gép­ko­csi­val ütkö­zött, majd tovább­haj­tott. Ezt köve­tő­en egy gya­log­át­ke­lő­hely előtt álló jár­mű­nek ment neki, melyet szin­tén ott­ha­gyott, és elhaj­tott Monos­tor­apá­ti felé.

A tele­pü­lé­sen a záró­vo­na­lat átlép­ve elő­zött, köz­ben az elő­zött jármű olda­lá­nak ütkö­zött, majd meg­ál­lás nél­kül tovább­ment. A sérült jármű sofőr­je utána haj­tott, hogy meg­ál­lít­sa, de ez nem járt ered­ménnyel, mivel a férfi hir­te­len ráhúz­ta a kor­mányt és újból neki­haj­tott.

A férfi rövi­de­sen vissza­for­dult Tapol­cá­ra, ahol a for­gal­mi sáv­ját elhagy­va a város szé­lén több táb­lát is kidön­tött, melyek egyi­ke egy szem­be­jö­vő jár­mű­nek csa­pó­dott. A gya­nú­sí­tott köz­ben vissza­ért a koráb­bi bal­ese­té­nek hely­szí­né­re, ahol még folyt a hely­szí­ne­lés. Az álló kocsi­sort kike­rül­ve áthaj­tott a szem­be­jö­vő sávon, fel a bal olda­li útpad­ká­ra, ahol a hely­szí­ne­lő rend­őrök­nek el kel­lett ugra­ni­uk a gép­ko­csi­ja elől. Az ámok­fu­tót végül pár méter­rel arrébb egy szem­be­jö­vő jár­mű­vel tör­tént fron­tá­lis ütkö­zés állí­tot­ta meg. Sze­mé­lyi sérü­lés egyik bal­eset során sem tör­tént.

A fér­fit a Tapol­cai Rend­őr­ka­pi­tány­ság őri­zet­be vette és több­rend­be­li köz­úti veszé­lyez­te­tés és cser­ben­ha­gyás miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként. Az ügyész­ség a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta az ámok­fu­tá­sát fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­je alatt elkö­ve­tő férfi letar­tóz­ta­tá­sát, melyet a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság egy hónap­ra elren­delt.

A képet a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szín meg­te­kin­té­se­kor készí­tet­te.