Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a többmilliós kárt okozó csalók - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta két férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, akik a gyanú sze­rint a 79 éves sér­tet­tet azzal tévesz­tet­ték meg, hogy a fia bal­ese­tet oko­zott, és a rend­őr­sé­gi eljá­rás elke­rü­lé­se érde­ké­ben a bal­ese­tet elszen­ve­dő felet kell kár­ta­la­ní­ta­ni a több­mil­li­ós összegből.

Az indít­vány sze­rint a 79 éves doro­gi sér­tet­tet 2021. feb­ru­ár 23-án tele­fo­non fel­hív­ta egy férfi, aki valót­la­nul közöl­te vele, hogy a sér­tett fia autó­bal­ese­tet oko­zott, és kár­ta­la­ní­ta­ni kell a vét­len félt, külön­ben rend­őr­sé­gi ügye lesz a fiá­nak. A sér­tet­tel ezután egy nő beszélt tele­fo­non, aki meg­erő­sí­tet­te, hogy több­mil­li­ós a kár. A tele­fo­ná­ló közöl­te a sér­tet­tel, hogy amennyi­ben meg­van a pénz, akkor a „rend­őr fia” fog a sér­tett­hez érkez­ni a pén­zért. Az egyik férfi elkö­ve­tő meg­je­lent a sér­tett doro­gi lakó­he­lyén és átvett a sér­tet­től 2.800.000,- Ft-ot és 600 eurót, össze­sen 3.014.800,- Ft érték­ben, majd az össze­get átad­ta a társának.

A sér­tett ezután hívta fel a fiát tele­fo­non, és így derült ki szá­má­ra, hogy meg­té­vesz­tés áldo­za­ta lett, a fia bal­ese­tet nem oko­zott. A bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár nem térült meg.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság egy hónap­ra elren­del­te mind­két férfi letar­tóz­ta­tá­sát, mert meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­nék, illet­ve fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszélye.

A vég­zés vég­le­ges, azt az ügyész, a gya­nú­sí­tot­tak és a védők is tudo­má­sul vették.