Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a vascsővel verekedő férfi - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te annak a 21 éves Nóg­rád megyei fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy elszá­mo­lá­si vita miatt vas­cső­vel vert meg egy sal­gó­tar­já­ni férfit.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2021. szep­tem­ber 28-án, a haj­na­li órák­ban a sér­tett házá­hoz ment, hogy egy koráb­bi anya­gi jel­le­gű vita miatt szá­mon kérje őt. Miu­tán a sér­tett és a gya­nú­sí­tott a kér­dés­ben nem jutott dűlő­re, a láto­ga­tó egy vas­cső­vel több alka­lom­mal meg­ütöt­te a sér­tett fejét, aki ennek követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes kopo­nya­sé­rü­lé­se­ket szenvedett.

A nyo­mo­zó ható­ság a fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sí­tot­ta meg.

Az ügyész­ség indít­ványt tett a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra, melyet a nyo­mo­zá­si bíró – a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben – egy hónap­ra el is rendelt.

A dön­tés ellen a gya­nú­sí­tott fel­leb­be­zést jelen­tett be, ezért az még nem végleges.

A vas­cső­ről a hely­szí­nen készült fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetbe-vettek-a-bantalmazot