Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Forgalomból kivont luxusautóval sodorta el a rendőröket – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja min­den­ben egyet­ér­tett a nyo­mo­zó ügyész­ség letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­re irá­nyu­ló indít­vá­nyá­val és egy hónap­ra letar­tóz­tat­ta a fér­fit. Az elkö­ve­tő eltil­tás alatt, for­ga­lom­ból kivont autó­val köz­le­ked­ve sodor­ta el a rendőröket. 

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a huszon­éves bor­so­di fér­fi­val szem­ben köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás volt érvény­ben, ami­kor 2024. május 14-én, egy for­ga­lom­ból ide­ig­le­ne­sen kivont és vég­re­haj­tó által lefog­lalt, nagy érté­kű sze­mély­gép­ko­csi­val közlekedett.

A rend­őrök intéz­ked­ni akar­tak a fér­fi­val szem­ben, egyi­kük meg­ál­lás­ra szó­lí­tot­ta fel, míg kol­lé­gá­ja a szol­gá­la­ti gép­ko­csi­val kereszt­ben a jármű elé állt, hogy a tovább hala­dást meg­aka­dá­lyoz­za. Az egyen­ru­há­sok meg­kö­ze­lí­tet­ték az autót, a sofőrt okmá­nyai átadá­sá­ra szó­lí­tot­ták fel, aki nem műkö­dött együtt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi hir­te­len tola­tott, majd a meg­ál­lás­ra vonat­ko­zó fel­szó­lí­tást figyel­men kívül hagy­va autó­ját a rend­őrök felé kor­má­nyoz­va elin­dult úgy, hogy a hiva­ta­los sze­mé­lyek­nek a jár­mű­re támasz­kod­va kel­lett len­dü­le­tet véve elug­ra­ni­uk az elüté­sük elke­rü­lé­se érde­ké­ben. A férfi nagy sebes­ség­gel elhaj­tott, és isme­ret­len hely­re távozott.

A nyo­mo­zó ügyész­ség más­nap elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tott ki az elkö­ve­tő ellen, amely­nek hatá­sá­ra a férfi védő­jén keresz­tül fel­vet­te a kap­cso­la­tot a hatósággal.

Elfo­gá­sát köve­tő­en a Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elren­del­te a férfi őri­ze­tét, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te, vala­mint jár­mű­ve­ze­tés eltil­tás hatá­lya alatt vét­sé­ge miatt, és indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sát. A gya­nú­sí­tott – akit közel 30 alka­lom­mal marasz­tal­tak el köz­úti köz­le­ke­dé­si sza­bá­lyok meg­sér­té­se miatt és 2024. ápri­li­sá­ban hall­gat­tak ki gya­nú­sí­tott­ként köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt – tagad­ta a bűn­cse­lek­mé­nyek elkövetését.

A bíró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te, a vég­zés ellen a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be.