Főoldal » Archív » Letartóztatásban a volt bíró

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség 20 rend­be­li minő­sí­tett csa­lás bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként a koráb­ban egy kerü­le­ti bíró­sá­gon elnök­he­lyet­tes­ként, majd cso­port­ve­ze­tő­ként dol­go­zó, 2019 júli­u­sa óta nyug­díj­ban lévő bírót.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség 2019. novem­ber 7. nap­ján kuta­tást tar­tott a volt bíró beje­len­tett lak­cí­mén és a tény­le­ges tar­tóz­ko­dá­si helyén, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki 11 rend­be­li, üzlet­sze­rű­en - négy eset­ben foly­ta­tó­la­go­san - elkö­ve­tett jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­nek, 8 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­nek és 1 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett külö­nö­sen nagy kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint a volt bíró 2008. év ápri­li­sá­tól 2015. év ele­jé­ig külön­bö­ző hitel­in­té­ze­tek­től több száz­ezer forint­tól, több tíz­mil­lió forin­tig ter­je­dő összeg­ben sze­mé­lyi köl­csönt és hitelt vett fel. A folya­ma­tos fize­té­si nehéz­sé­ge­i­nek áthi­da­lá­sa érde­ké­ben a volt bíró 2013. évet köve­tő­en valót­lan hivat­ko­zá­sok­kal, a pénz­ügyi hely­ze­tét és a vissza­fi­ze­té­si lehe­tő­sé­ge­it ille­tő­en isme­rő­se­it, kol­lé­gá­it meg­té­veszt­ve tőlük több száz­ezer forint­tól több tíz­mil­lió forin­tig ter­je­dő össze­get kért köl­csön annak tuda­tá­ban, hogy a köl­csö­nök vissza­fi­ze­té­sé­re nincs reá­lis lehe­tő­sé­ge. A sér­tet­tek egy része az akkor még bíró­ként dol­go­zó gya­nú­sí­tott hiva­tá­sá­ban, veze­tői beosz­tá­sá­ban, míg egy másik része a gya­nú­sí­tott és közöt­tük fenn­ál­ló isme­ret­sé­gük­ben bízva, a köl­csön­kért össze­ge­ket a gya­nú­sí­tott részé­re oda­ad­ták.

A gya­nú­sí­tott ily módon 20 sér­tet­tet tévesz­tett meg. Az oko­zott kár sér­tet­ten­ként elté­rő, a leg­ki­sebb 650.000 forint, a leg­na­gyobb össze­sen 74.632.000 forint. A gya­nú­sí­tott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­le 5-15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.

Mivel adat merült fel arra, hogy a gya­nú­sí­tott több, tanú­ként idé­zett sér­tet­tet a val­lo­má­suk tekin­te­té­ben befo­lyá­sol­ni pró­bált, vala­mint a bűn­hal­ma­zat miat­ti bün­te­té­si tétel nagy­sá­gá­ra és az egyéb ada­tok­ra figye­lem­mel fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek, meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak és a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gé­nek a veszé­lye, a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, amely indít­vány­nak a Buda­kör­nyé­ki Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja 2019. novem­ber 8. nap­ján helyt adott.