Főoldal » Archív » Letartóztatásban az ál-magánnyomozó

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te annak a sze­ge­di fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki magát magán­nyo­mo­zó­nak kiad­va csalt ki pénzt az eltűnt hoz­zá­tar­to­zó­ju­kat kere­ső sértettektől.

A sér­tet­tek hoz­zá­tar­to­zó­ja évek­kel ezelőtt Auszt­ri­á­ban dol­go­zott, majd 2013. szep­tem­be­ré­ben eltűnt, azóta sem­mi­lyen infor­má­ci­ó­val nem ren­del­kez­nek hol­lé­té­ről annak elle­né­re, hogy őt az oszt­rák rend­őr­ség, alpi­nis­ták és önkén­te­sek is keres­ték. A hoz­zá­tar­to­zók a ható­sá­gok ered­mény­te­len mun­ká­ját köve­tő­en magán­nyo­mo­zó­kat bérel­tek fel, de mivel ez sem hozott érté­kel­he­tő ered­ményt, újab­ba­kat bíz­tak meg, majd aján­lá­so­kon keresz­tül 2014. év tava­szán meg­is­mer­ked­tek a sze­ge­di fér­fi­val. Miu­tán elmond­ták a gya­nú­sí­tott­nak, hogy kit és milyen okból keres­nek, a férfi magát magán­nyo­mo­zó­nak adta ki annak elle­né­re, hogy nem ren­del­ke­zett ilyen képe­sí­tés­sel, és a sér­tet­te­ket meg­té­veszt­ve elő­ad­ta, hogy segít a hoz­zá­tar­to­zó­ju­kat meg­ta­lál­ni. A férfi azt is meg­ígér­te, hogy nyo­mo­za­ti mun­kát fog végez­ni, és köz­ve­tít annak elle­né­re, hogy tudta, ilyet való­já­ban nem fog tenni. Az elkö­ve­tő ennek lep­le­zé­sé­re, 2014. év máju­sá­tól 2018. év máju­sá­ig a sér­tet­tek részé­re azért, hogy őket meg­té­vessze, a nyo­mo­za­ti mun­ká­já­val kap­cso­lat­ban valót­lan tör­té­ne­te­ket adott elő a hoz­zá­tar­to­zó­juk eset­le­ges hol­lé­té­vel kap­cso­lat­ban. A férfi töb­bek között arra hivat­ko­zott, hogy a kere­sett sze­mélyt Olasz­or­szág­ba vit­ték, ille­tő­leg Romá­ni­á­ból keres­ték meg, továb­bá arra is, hogy vált­ság­dí­jat köve­tel­nek érte. A gya­nú­sí­tott a valót­lan nyo­mo­za­ti cse­lek­mé­nye­kért, kiuta­zá­so­kért, költ­sé­ge­kért a négy év alatt az eltűnt sze­mély édes­any­já­tól és test­vé­ré­től Sze­ge­den, több rész­let­ben, mind­össze­sen 31 mil­lió forin­tot vett át.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a két rend­be­li, jelen­tős kárt okozó, foly­ta­tó­la­go­san, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban, figye­lem­mel töb­bek között arra, hogy a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben több bün­te­tő­el­já­rás van folya­mat­ban, ille­tő­leg több­szö­rö­sen elítélt, a bűn­is­mét­lés, a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt tett indít­ványt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva egy hóna­pi idő­tar­tam­ra elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, mellyel szem­ben a gya­nú­sí­tott és a védő­je fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.