Főoldal » Hírek » Letartóztatásban az élettársa rendszeres bántalmazásával gyanúsított férfi- a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Pápai Járá­si Ügyész­ség annak a 35 éves fér­fi­nak, aki ittas álla­pot­ban több­ször szi­dal­maz­ta, ütöt­te, fenye­get­te, sze­mé­lyi sza­bad­sá­gá­ban kor­lá­toz­ta élet­tár­sát, de volt, hogy sze­xu­á­li­san is bán­tal­maz­ta a nőt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az elkö­ve­tő 2015-től élt élet­tár­si kap­cso­lat­ban a sér­tet­tel, ame­lyet a férfi ita­lo­zá­sa miatt már ez év augusz­tu­sá­tól az erő­szak jel­lem­zett. A férfi itta­san gya­kor­ta szi­dal­maz­ta, tenyér­rel arcon, ököl­lel háton, deré­kon ütöt­te, lök­dös­te, és olyan is volt, hogy meg­ha­rap­ta a sér­tet­tet.

Két-három éve szá­mos alka­lom­mal elő­for­dult olyan eset is, hogy a házuk­ból távoz­ni akaró nő előtt bezár­ta az ajtót, illet­ve a keze­it lefog­va aka­dá­lyoz­ta meg abban, hogy elmen­jen, az utób­bi idő­ben pedig volt, hogy meg­ölés­sel fenye­get­te élet­tár­sát.

A sér­tett végül azt köve­tő­en tett fel­je­len­tést a férfi ellen, hogy a gya­nú­sí­tott 2021 ápri­li­sá­ban sze­xu­á­li­san is bán­tal­maz­ta, majd három nap­pal később, egy vesze­ke­dés során könyök­kel mell­ka­son ütöt­te az ágy­ban fekvő sér­tet­tet.

Az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­se és a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel, sze­xu­á­lis erő­szak­kal, vala­mint kap­cso­la­ti erő­szak­kal és zak­la­tás bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott férfi letar­tóz­ta­tá­sát. Az indít­vánnyal a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja egyet­ér­tett és a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elren­del­te.