Főoldal » Archív » Letartóztatásban az élettársát nyakon szúró nő

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát annak a nőnek, aki 2020. már­ci­us 21-én egy tata­bá­nyai mun­kás­szál­lón elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en kés­sel nya­kon szúr­ta az élettársát.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint 2020. már­ci­us 21-én, este egy tata­bá­nyai mun­kás­szál­lón lévő szo­bá­juk­ban a nő ita­lo­zás köz­ben, elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en a 24 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel nyak­tá­jé­kon szúr­ta az élet­tár­sát. A bán­tal­ma­zást köve­tő­en a férfi esz­mé­let­len, élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elren­del­te, mivel fenn­áll annak a veszé­lye, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né - így a kihall­ga­tan­dó sér­tet­tet jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­ná -, vala­mint újabb, sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.