Főoldal » Archív » Letartóztatásban az élettársát rendszeresen bántalmazó férfi

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség egy Nóg­rád megyei férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt, aki rövid időn belül több­ször is bán­tal­maz­ta élet­tá­rást, neki súlyos sérü­lést okozva. 

A gyanú sze­rint az ittas férfi 2020. ápri­lis 11-én, dél­után, egy áru­ház hátsó részé­ben szó­vál­tás után, ököl­lel arcon ütöt­te élet­tár­sát, mely­nek követ­kez­té­ben a nő nyolc napon túl gyó­gyu­ló csont­tö­ré­ses sérü­lést szenvedett.

Három nap­pal később a szin­tén ittas férfi egy átme­ne­ti szál­ló közös helyi­sé­gé­ben elő­ször kia­bál­ni kez­dett a sér­tet­tel, majd három­szor pofon ütöt­te őt, ekkor a nő nyolc napon belü­li zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett az arcán.

A férfi 2020. ápri­lis 16-án, szin­tén az átme­ne­ti szál­lón, több ott tar­tóz­ko­dó­val is szó­vál­tás­ba keve­re­dett, majd élet­tá­rást is szi­dal­maz­ni kezd­te és őt ököl­lel arcon és orron ütöt­te, mely bán­tal­ma­zás miatt a nő az arcán szen­ve­dett könnyű sérüléseket.

Az elkö­ve­tő két utób­bi kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes és erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat keltsen.

A gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nyei súlyos testi sér­tés bűn­tet­te, vala­mint garáz­da­ság vét­sé­ge meg­ala­po­zott gya­nú­já­nak meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmasak.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva – a ter­helt jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa, vala­mint a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben – a bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát elrendelte.