Főoldal » Hírek » Letartóztatásban az embercsempészéssel gyanúsított lengyel férfi - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Vas Megyei Főügyész­ség ügye­le­tes ügyé­sze vasár­nap indít­vá­nyoz­ta annak a len­gyel fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2021. július.1 nap­ján négy szír mig­ránst akart ille­gá­li­san Auszt­ri­á­ba juttatni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi egy len­gyel rend­szá­mú sze­mély­au­tó­ba a négy mig­ránst, akik a magyar határt is ille­gá­li­san lép­ték át, a déli határ köze­lé­ben, Baja tér­sé­gé­ben vette fel, hogy őket Magyar­or­szá­gon keresz­tül szál­lít­sa és ille­gá­li­san Auszt­ri­á­ba jut­tas­sa. A szál­lí­tá­sét a ter­helt 250 eurót kapott volna.

A gya­nú­sí­tott a mig­rán­so­kat Vas megyé­ben, a pin­ka­mind­szen­ti teme­tő köze­lé­ben rakta ki a sze­mély­au­tó­ból, hogy gya­lo­go­san lép­jék át a magyar-osztrák állam­ha­tárt, azon­ban a kör­men­di rend­őr­jár­őrök a mig­rán­so­kat intéz­ke­dés alá von­ták. A gya­nú­sí­tott a hely­szín­ről elhaj­tott, őt 20 perc eltel­té­vel Körmend-Horvátnádalján fog­ták el a rendőrjárőrök.

A Vas Megyei Főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek, meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság ügye­le­tes nyo­mo­zá­si bíró­ja vasár­nap elren­del­te egy hónap­ra a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egyezően.