Főoldal » Hírek » Letartóztatásban az embercsempészéssel gyanúsított orosz férfi és osztrák nő - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség múlt pén­te­ken indít­vá­nyoz­ta annak az orosz fér­fi­nak és oszt­rák nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki­ket a rend­őrök 2021. feb­ru­ár 25-én Szom­bat­he­lyen értek tet­ten, miköz­ben - a gyanú sze­rint - össze­sen öt ille­gá­lis határ­át­lé­pőt akar­tak Auszt­ri­á­ba juttatni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi és a nő, a férfi által veze­tett sze­mély­au­tó­ba az öt sze­mélyt, akik a szerb-magyar határt is ille­gá­li­san lép­ték át – jelen­leg pon­to­san meg nem hatá­roz­ha­tó helyen – egy erdő szé­lén vet­ték fel, hogy őket Magyar­or­szá­gon keresz­tül szál­lít­sák és ille­gá­li­san Auszt­ri­á­ba juttassák.

A gya­nú­sí­tot­ta­kat a szom­bat­he­lyi rend­őrök őri­zet­be vet­ték, három szírt ide­gen­ren­dé­sze­ti eljá­rás alá von­tak, míg a két továb­bi szál­lí­tott sze­mély a hely­szín­ről elmenekült.

A járá­si ügyész­ség a szö­kés és elrej­tő­zés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság ügye­le­tes nyo­mo­zá­si bíró­ja szom­ba­ton elren­del­te egy hónap­ra a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egyezően.