Főoldal » Hírek » Letartóztatásban az embercsempészéssel gyanúsított ukrán férfi – a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kősze­gi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak az ukrán fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akit pén­te­ken reg­gel fog­tak el. A férfi nagy sebes­ség­gel köz­le­ke­dett az autó­já­val Kőszeg irá­nyá­ba, az isme­ret­len társa által veze­tett, nyolc ille­gá­lis beván­dor­lót szál­lí­tó sze­mély­gép­ko­csi előtt, annak útját biz­to­sít­va a magyar-osztrák határ felé.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a nyolc szír állam­pol­gár a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel, a kerí­té­sen átmász­va lépte át a szerb-magyar határt szer­dán. Ezt köve­tő­en két napon át gya­lo­gol­tak, majd pén­te­ken haj­nal­ban beszáll­tak a gya­nú­sí­tott isme­ret­len társa által veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­ba és elin­dul­tak a magyar-osztrák határ felé. A gya­nú­sí­tott és a társa célja az volt, hogy segít­sé­get nyújt­sa­nak a szük­sé­ges úti okmá­nyok­kal nem ren­del­ke­ző szír állam­pol­gá­rok­nak a magyar-osztrák határ átlé­pé­sé­hez.

A gya­nú­sí­tott elő­fu­tó­ként műkö­dött közre az ember­csem­pé­szés vég­re­haj­tá­sá­ban, az volt a fel­ada­ta, hogy a mig­rán­so­kat szál­lí­tó gép­ko­csi előtt halad­jon és idő­ben figyel­mez­tes­se őket az eset­le­ges köz­úti ellen­őr­zé­sek­re.

Pén­te­ken reg­gel a rend­őr­ség fel­fi­gyelt a Hor­vát­zsi­dá­nyon át nagy sebes­ség­gel Kőszeg irá­nyá­ba hala­dó két jár­mű­re, ami­ket ellen­őriz­ni akar­tak. A jár­mű­ve­ze­tők nem tet­tek ele­get a ható­sá­gi fel­szó­lí­tás­nak, ezért a rend­őr­ség a két gép­ko­csi után indult. A gya­nú­sí­tott isme­ret­len társa mene­kü­lés köz­ben elve­szí­tet­te az ural­mát a jármű felett, letért az útról és egy fának ütkö­zött. A jár­mű­ve­ze­tő kiug­rott a gép­ko­csi­ból és elfu­tott a hely­szín­ről, míg a rend­őr­ség továb­bi üldö­zést köve­tő­en meg­ál­lí­tot­ta és elfog­ta a gya­nú­sí­tot­tat.

A járá­si ügyész­ség a szö­kés és elrej­tő­zés, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja hét­főn elren­del­te egy hónap­ra a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en.