Főoldal » Hírek » Letartóztatásban az emberölés gyanúsítottja - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak az 58 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta 75 éves neve­lő­ap­ját, hogy az sérü­lé­se­i­be bele­halt.

Az idős férfi eltű­né­sé­re 2021 janu­ár­já­ban a lakó­kör­nye­ze­te figyelt fel, mivel jóide­je már nem lát­ták őt. A rend­őrök lakos­sá­gi beje­len­tés alap­ján kezd­ték keres­ni az eltűnt fér­fit, ennek során derült fény arra, hogy 2020 novem­be­ré­ben a sér­tett és a vele egy ház­tar­tás­ban élő  nevelt fia össze­szó­lal­ko­zott, majd ezt köve­tő­en - a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint - a gya­nú­sí­tott addig bán­tal­maz­ta neve­lő­ap­ját, amíg sérü­lé­se­i­be bele­halt. Ezután a gya­nú­sí­tott a tes­tet a házuk mel­lett elás­ta, melyet 2021. janu­ár 26-án a rend­őrök talál­tak meg.

A gya­nú­sí­tott ter­hé­re ember­ölés bűn­tet­te róha­tó, a Nóg­rád Megyei Főügyész­ség a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja előtt.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adva a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a ter­helt jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben elren­del­te.

A vég­zés fel­leb­be­zés hiá­nyá­ban vég­le­ges­sé vált.

Az üggyel össze­füg­gő rend­őr­sé­gi anya­gok az aláb­bi lin­ken érhe­tők el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/holtan-talaltak-meg-a-rendorok-az-eltunt-ferfit