Főoldal » Archív » Letartóztatásban az emberölés szándékával gyújtogató miskolci nő

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságon minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a 40 éves nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki gyúj­to­ga­tás­sal egy csa­lá­dot akart megölni.

A gya­nú­sí­tás­ban fog­lalt tény­ál­lás sze­rint a nő 2020. ápri­lis ele­jén, a haj­na­li órák­ban egy mis­kol­ci csa­lá­di ház nyi­tott tera­szán lévő kana­pét meg­gyúj­tot­ta azzal a szán­dék­kal, hogy az ingatlan­ban lakó csa­lád benn égjen.

A tűz átter­jedt a tető­szer­ke­zet­re, és a lakás­ban tar­tóz­ko­dók közül ébren lévő egy fel­nőtt és egy kis­ko­rú sze­mély a tüzet ész­lel­ve alvó csa­lád­tag­ja­i­kat egy fér­fit és két nőt fel­kel­tet­ték, és a lakás­ból kime­ne­kül­tek. Megpró­bál­ták olta­ni a tüzet, de az olyan roha­mo­san ter­jedt, hogy kilá­tás­ta­lan­nak tűnt a meg­fé­ke­zé­se, azt csak az érte­sí­tés­re kiér­ke­ző tűz­ol­tók tud­ták eloltani. 

A gyanú­sí­tott ezen cse­lek­ményt meg­elő­ző három nap­ban már három alka­lom­mal szán­dé­ko­san oko­zott tüzet ugyan­ezen lakás udva­rán. A nyo­mo­zás során a hely­szí­ni szem­le kere­té­ben a tűz­eset­tel érin­tett lakás hátsó lak­ré­szé­nek szo­bá­já­ból elő­ke­rült egy koráb­ban ezen cím pos­ta­lá­dá­já­ban a csa­lád által meg­ta­lált papír­lap, amely kéz­írás­sal „Meg­hal­tok egé­szen, meg­ér­dem­li­tek.” szö­ve­get tar­tal­maz­ta az ott lakók utó­ne­ve­i­vel együtt.

A nyo­mo­zó ható­ság elő­ter­jesz­té­se alap­ján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét a szö­kés, elrej­tő­zés, tanúk meg­fé­lem­lí­té­se, befo­lyá­so­lá­sa, eset­leg tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök elrej­té­se, ille­tő­leg a meg­kí­sé­relt bűn­cse­lek­mény vég­hez­vi­te­lé­nek veszé­lye miatt.

A Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság az indít­vány­nak helyt adva a hivat­ko­zott indo­kok­kal egye­ző­en a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hóna­pi idő­tar­tam­ra elrendelte.