Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Letartóztatásban az észak-macedón embercsempész- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki négy afgán állam­pol­gár­nak nyúj­tott segít­sé­get az ország terü­le­té­re jogo­su­lat­la­nul belé­pés­hez.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tot­tat és a mig­rán­so­kat, akik a kísé­re­té­ben meg­ke­rül­ték a határ­el­len­őr­zést, a rend­őr­ség mun­ka­tár­sai 2020. augusz­tus 31-én éjfél­kor ellen­őriz­ték a Rösz­ke Autópálya-határátkelőhely kilé­pő ter­mi­nál­ja mögöt­ti terü­le­ten. A magu­kat afgán állam­pol­gár­nak valló fér­fi­ak egyi­ke sem tudta iga­zol­ni magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­sá­nak jog­sze­rű­sé­gét, mellyel a gya­nú­sí­tott is tisz­tá­ban volt. A gya­nú­sí­tott­nál a jár­őrök egy észak-macedón útle­ve­let vala­mint egy kocsi­kul­csot is fel­lel­tek. Az indí­tó­kulcs­hoz tar­to­zó jár­mű­vet a későb­bi­ek­ben egy köze­li ben­zin­kút par­ko­ló­já­ban meg is talál­ták.

A járá­si ügyész­ség a több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re, a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt tett indít­ványt.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja vég­le­ges­sé vált vég­zé­sé­vel a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te.