Főoldal » Archív » Letartóztatásban az idős nő kirablója

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te annak a fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki idős, 91. élet­évét betöl­tött isme­rő­sét rabol­ta ki. 

A gya­nú­sí­tott 2020. május 1-jén, este Sal­gó­tar­ján­ban átment a szom­széd­já­ban lakó idős isme­rő­sé­hez, ahová egyéb­ként is bejá­ra­tos volt. A szo­bá­ban a sér­tett uno­ká­ja jelen­lé­té­ben elő­ször pénzt kért az idős nőtől, tudott ugyan­is a teme­tés­re fél­re­tett pénzéről.

Mivel a sér­tett nem adott neki önként pénzt, a férfi nya­kon ragad­ta és azzal fenye­get­te meg, hogy meg­ve­ri, ha nem kapja meg a pénzét.

A sér­tett – aki idős korá­nál fogva a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra nem volt képes – a gya­nú­sí­tott erő­sza­kos és fenye­ge­tő maga­tar­tá­sá­nak hatá­sá­tól meg­ijedt és szólt az uno­ká­já­nak, hogy adja át a pén­zét. Az unoka elő­hoz­ta az 1.000.000 forin­tot és átad­ta a gya­nú­sí­tott­nak, aki azzal a lakás­ból távozott.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva – a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­nak és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben – a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te. A férfi ter­hé­re rótt minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te öt évtől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.