Főoldal » Hírek » Letartóztatásban az iraki embercsempész - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te egy 30 éves iraki férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki 39 szír állam­pol­gárt kísé­relt meg átjut­tat­ni a határon.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az iraki férfi 2022. októ­ber 13-án, egy német honos­sá­gú, áru­szál­lí­tás­ra alkal­mas jármű utas­te­ré­ben egy, míg a cso­mag­tér­ben 38, érvé­nyes úti­ok­mánnyal nem ren­del­ke­ző szír állam­pol­gárt szál­lí­tott a szlo­vák határ irá­nyá­ba. A tel­je­sen zárt cso­mag­tér­ben a 38 utas össze­zsú­fo­lód­va, meg­fe­le­lő szel­lő­zés és ülő­hely nél­kül utaz­tak meg­ál­lás nél­kül, az ország déli hatá­rá­tól tartó több órás út során. Hiába jelez­ték, hogy a cso­mag­tér­ben töb­ben rosszul let­tek, a gya­nú­sí­tot­tat ez hide­gen hagy­ta, így uta­sa­i­nak testi-lelki gyöt­rel­met oko­zott. A fér­fit végül Balas­sa­gyar­ma­ton egy rend­őri ellen­őr­zés buk­tat­ta le.

A férfi ter­hé­re a csem­pé­szett sze­mé­lyek sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te róha­tó, mely öttől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a – komoly tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­ményt elkö­ve­tő, magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­si hellyel nem ren­del­ke­ző – iraki férfi jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa cél­já­ból tett indít­ványt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra, melyet a nyo­mo­zá­si bíró el is rendelt.