Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Letartóztatásban az ismerősét bántalmazó férfi, aki a rendőröket is megütötte – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A bíró­ság egyet­ér­tett a nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyá­val, és letar­tóz­tat­ta a fér­fit, aki bán­tal­maz­ta isme­rő­sét, majd meg­ütöt­te a rendőröket. 

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint egy bara­nyai férfi 2024. júni­us 20-án, reg­gel, bán­tal­maz­ta egy isme­rő­sét, ezért vele szem­ben rend­őri intéz­ke­dés tör­tént. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi a hiva­ta­los sze­mé­lyek­kel is agresszí­ven visel­ke­dett, a rend­őri fel­szó­lí­tá­sok­nak nem tett ele­get, majd mind­két jár­őrt ököl­lel arcon ütötte.

A rend­őrök a bán­tal­ma­zás során 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedtek.

A Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elren­del­te a közép­ko­rú férfi őri­ze­tét, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a férfi letartóztatását.

A vagyon elle­ni és erő­sza­kos, sze­mély elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt több­szö­rö­sen bün­te­tett elkö­ve­tő – aki ellen jelen­leg is van folya­mat­ban egyéb bün­te­tő­el­já­rás – nem ismer­te el a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

A bíró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát – arra figye­lem­mel, hogy fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye – szom­ba­ton elren­del­te. Tekin­te­tet­tel azon­ban arra, hogy a gya­nú­sí­tot­tat koráb­ban – szin­tén erő­sza­kos jel­le­gű bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt –  sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­ték, a teg­na­pi nap­tól ezen jog­erő­sen bör­tön­bün­te­té­sét tölti.