Főoldal » Hírek » Letartóztatásban az ivócimboráját kirabló férfi- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te annak a 27 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy kis Nóg­rád megyei falu­ban leütöt­te és kira­bol­ta ivócimboráját.

A két férfi 2021. feb­ru­ár 28-án kora estig együtt ita­lo­zott a gya­nú­sí­tott laká­sán, majd a sér­tett 19 óra után a busz­meg­ál­ló­ba indult. A gya­nú­sí­tott rövid idő múlva utána futott, majd hátul­ról két­szer fejen ütöt­te, köz­ben kivet­te a zse­bé­ből a mobil­te­le­fon­ját és a nála lévő pár­száz forin­tot, majd zsák­má­nyá­val elszaladt.

A férfi rab­lás bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sít­ha­tó, amit a tör­vény két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­del bün­tet­ni. A cse­lek­mény után lakó­he­lyé­re nem tért vissza, isme­ret­len hely­re szö­kött, ezért elfo­ga­tó­pa­ran­csot kel­lett kibo­csá­ta­ni elle­ne, emel­lett vele szem­ben más bün­te­tő­el­já­rás is van folyamatban.

Mind­er­re figye­lem­mel a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja - az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en - a szö­kés, elrej­tő­zés és a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben elren­del­te a gya­nú­sí­tott letartóztatását.

A vég­zést az ügyész, vala­mint a vád­lott és védő­je is tudo­má­sul vette, így az vég­le­ges­sé vált.

Az ügy­ben készült rend­őr­sé­gi fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fel-oran-belul-kattant-a-bilincs