Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Letartóztatásban az osztálytársát rendszeresen zaklató fiú- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te annak a 14 éves fiú­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki hóna­po­kon keresz­tül ter­ro­ri­zál­ta 12 éves osztálytársát.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő 2020 szep­tem­be­re és novem­be­re között egy Nóg­rád megyei álta­lá­nos isko­lá­ban rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta és meg­aláz­ta egyik osz­tály­tár­sát. Az osz­tály­te­rem­ben, az isko­la folyo­só­ján és az isko­la öltö­ző­jé­ben is folya­ma­to­san azzal fenye­get­te, hogy meg­ve­ri és meg­öli. Napon­ta meg­po­foz­ta, kar­ja­it és hasát ököl­lel ütle­gel­te, síp­csont­ját  rug­dos­ta, nya­kát tol­lal és ceru­zá­val szur­kál­ta, őt tol­lal dobál­ta és papír gala­csi­nok­kal köpködte.

Egyik alka­lom­mal a zak­la­tó arra kérte a ter­ro­ri­zált gyer­me­ket, hogy adja neki már­kás puló­ve­rét, mivel azon­ban ő ennek nem tett ele­get, a fia­tal­ko­rú napo­kig azzal fenye­get­te, hogy­ha nem kapja meg a ruha­da­ra­bot, meg fogja verni, vagy meg­öli őt. A kis­ko­rú sér­tett ekkor már annyi­ra félt a bán­tal­ma­zás­tól, hogy végül a kért puló­vert bevit­te a zsa­ro­ló­nak, aki azon­ban ekkor már nem a puló­vert, hanem a sér­tett által aznap viselt fel­sőt követelte.

A gya­nú­sí­tott egy másik alka­lom­mal az isko­la folyo­só­ján fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy men­je­nek be a mos­dó­ba, és mivel a kis­fiú nem ment be vele, a gya­nú­sí­tott őt a kar­já­nál fogva rán­gat­ta be oda. Bent a bejá­rat elé állt, hogy a sér­tett ne tud­jon kimen­ni, majd több­ször meg­po­foz­ta, és erő­sen síp­cson­ton rúgta őt, arra hivat­koz­va, hogy a sér­tett az osz­tály­te­rem­ben elgáncsolta.

A fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő zak­la­tás vét­sé­ge, garáz­da­ság vét­sé­ge, könnyű testi sér­tés vét­sé­ge, zsa­ro­lás bűn­tet­te és sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­sé­vel gyanúsítható.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság a bűn­cse­lek­mé­nye­ket – köz­tük a zsa­ro­lást, mint kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­ményt – soro­za­to­san, kitar­tó­an elkö­ve­tő fia­tal­ko­rú letar­tóz­ta­tá­sát a bűn­is­mét­lés és a bizo­nyí­tás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt elrendelte.

A vég­zés fel­leb­be­zés hiá­nyá­ban vég­le­ges­sé vált, a kény­szer­in­téz­ke­dést az elkö­ve­tő fia­tal kora miatt javí­tó­in­té­zet­ben kell végrehajtani.