Főoldal » Hírek » Tolna Vármegyei Főügyészség » Letartóztatásban az új pszichoaktív anyagokat terjesztő szekszárdi dílerek- a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja vasár­nap egy hónap­ra elren­del­te annak a 32 és 38 éves, minő­sí­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés­sel gya­nú­sí­tott szek­szár­di fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik az elmúlt hóna­pok­ban a tol­nai megye­szék­he­lyen ún. dizáj­ner dro­gok­kal kereskedtek.

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint a két férfi egy szek­szár­di lakás­ból árul­ta az új pszi­cho­ak­tív anya­go­kat, köz­tük fel­te­he­tő­en a már több ember halá­lá­ért is okol­ha­tó, hét­köz­na­pi nevén „Bikát”.

A Szek­szár­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai szep­tem­ber­ben és októ­ber­ben több, lát­ha­tó­an bódult álla­pot­ban lévő sze­mélyt ellen­őriz­tek Szek­szárd egyik város­ré­szé­ben, akik­től hason­ló – az elő­ze­tes vizs­gá­la­tok sze­rint – új pszi­cho­ak­tív anya­got fog­lal­tak le.

A rend­őrök a gyors fel­de­rí­tő munka ered­mé­nye­ként elju­tot­tak a ter­jesz­tők­höz, aki­ket 2020. októ­ber 9-én őri­zet­be vet­tek. A laká­suk­ban meg­tar­tott kuta­tás során nagy mennyi­sé­gű, előre kipor­ci­ó­zott til­tott szert fog­lal­tak le.

A nyo­mo­zó ható­ság a két fér­fit bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként, amely bűn­cse­lek­mény 2 évtől 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A járá­si ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a bűn­cse­lek­mény tár­gyi súlyá­ra és a ter­hel­tek sze­mé­lyi körül­mé­nye­i­re figye­lem­mel mind­két gya­nú­sí­tott ese­té­ben foko­zot­tan fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, továb­bá az, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén veszé­lyez­tet­nék a bizo­nyí­tást. Az ügyész­ség a kábí­tó­szer­rel vissza­élés miatt koráb­ban már több alka­lom­mal elítélt, külö­nös és több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő fia­ta­labb férfi ese­té­ben a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben is szük­sé­ges­nek tart­ja a kényszerintézkedést.

A Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja min­den tekin­tet­ben oszt­va az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­ta­kat egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak letartóztatását.

A rend­őr­ség által koráb­ban köz­zé­tett saj­tó­köz­le­mény, fotó­val az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/bikat-is-arulhattak