Főoldal » Hírek » Letartóztatásban az ukrán embercsempész - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Makói Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak az ukrán fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akit a múlt héten kilenc kül­föl­di csem­pé­szé­sén értek tetten.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint, a szer­bi­ai Zom­bor­ban lévő tábor­ból isme­ret­len elkö­ve­tő előbb a szerb-román állam­ha­tá­ron, majd Romá­ni­á­ból Ferenc­szál­lás­nál veze­tett át sza­bály­ta­la­nul Magyar­or­szág­ra kilenc sze­mélyt. Elő­ze­tes meg­ál­la­po­dás alap­ján a gya­nú­sí­tott 2021. júli­us 2-án, dél­után ide haj­tott egy kis­ha­szon­gép­jár­mű­vel, amely­be beszál­lí­tot­ta az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket. Velük az orszá­gon keresz­tül Nyugat-Európa irá­nyá­ba indult, azon­ban a jár­mű­vet a rend­őr­ség mun­ka­tár­sai Makó kül­te­rü­le­tén meg­ál­lí­tot­ták. A rend­őri intéz­ke­dés során a rak­tér­ből 8 fő, magát szír, és 1 fő, magát palesz­tin állam­pol­gár­nak valló sze­mély került elő, akik Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tudták.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szökés-elrejtőzés vala­mint a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt az ember­csem­pész letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a teg­na­pi napon, az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. Vég­zé­sét az ügyész­ség tudo­má­sul vette, míg az ellen a véde­lem fel­leb­be­zett, így az nem vált véglegessé.