Főoldal » Hírek » Letartóztatásban három embercsempészéssel gyanúsított külföldi férfi - fotóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség egy szír és két palesz­tin állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak, akik 2021. novem­ber 12-én ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket akar­tak Magyar­or­szág­ról Auszt­ri­á­ba szállítani. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 21 éves Auszt­ri­á­ban élő elkö­ve­tők két oszt­rák rend­szá­mú fur­gon­nal érkez­tek Magyar­or­szág­ra, s míg a palesz­tin állam­pol­gár­sá­gú gya­nú­sí­tot­tak úgy­ne­ve­zett elő­fu­tó­ként segí­tet­ték tár­su­kat, hogy az az eset­le­ges rend­őri iga­zol­ta­tást elke­rül­je, addig a szír állam­pol­gár­sá­gú gya­nú­sí­tott tizen­két, Magyar­or­szág terü­le­té­re ille­gá­li­san beju­tó és itt enge­dély nél­kül tar­tóz­ko­dó mig­ránst vett fel a kis­te­her­au­tó­já­ba, hogy a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­ke­rü­lé­sé­vel Auszt­ri­á­ba szál­lít­sa őket.

A Pápai Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai azon­ban novem­ber 12-én reg­gel 9 óra­kor előbb az elő­fu­tó autó­val köz­le­ke­dő elkö­ve­tő­ket, majd mint­egy három­ne­gyed órá­val később Pápa­tesz­éren a mig­rán­so­kat szál­lí­tó gya­nú­sí­tot­tat is meg­ál­lí­tot­ták és igazoltatták.

Az ügyész­ség a szö­kés és az elrej­tő­zés, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta az Auszt­ri­á­ban mene­kült­stá­tusszal ren­del­ke­ző elkö­ve­tők letar­tóz­ta­tá­sát, amely­nek a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja helyt adott és a kény­szer­in­téz­ke­dést egy hónap­ra elren­del­te. A vég­zés a védel­mi fel­leb­be­zé­sek­re tekin­tet­tel egyik gya­nú­sí­tott ese­té­ben sem végleges.