Főoldal » Hírek » Letartóztatásban kábítószer-kereskedelem miatt egy pénzügyőr és társa - Fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség sike­res bűn­ügyi akci­ót köve­tő­en gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a pénz­ügy­őrt és társát.

Az ügy­ben a nyo­mo­zó ügyész­ség hét­főn tíz hely­szí­nen haj­tott végre össze­han­golt nyo­mo­za­ti cse­lek­mé­nye­ket – ame­lyek­ben a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat, a Bács-Kiskun Megyei Rend­őr­fő­ka­pi­tány­ság, a Bajai, vala­mint a Szek­szár­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság is köz­re­mű­kö­dött, – közel ötven fő részvételével.

A gya­nú­sí­tás sze­rint egy pénz­ügy­őr törzs­zász­lós 2020 decem­be­ré­től kábí­tó­szer­rel, köz­tük koka­in­nal keres­ke­dett, ame­lyet ada­gon­ként 25.000 forin­tért értékesített.

A 42 éves férfi a kábí­tó­szert 2021. janu­ár 31-ig egy fia­tal nő laká­sán tar­tot­ta, majd azt egy 59 éves isme­rő­sé­hez vitte, aki részt vett a kábí­tó­szer ter­jesz­té­sé­ben is.

A pénz­ügy­őr laká­sán tar­tott kuta­tás során több olyan bűn­jel került elő, ame­lyek gyors­teszt­je kábí­tó­szer (mari­hu­á­na, koka­in, met­adon vagy keta­min) tar­ta­lom­ra utalt. A kuta­tás során a kábí­tó­szer keres­ke­de­lem és fogyasz­tás kel­lé­kei – köz­tük kipor­ci­ó­zott paket­tek, mér­le­gek, cso­ma­go­ló­anya­gok és fel­jegy­zé­sek – is nagy szám­ban kerül­tek lefoglalásra.

Az ügyész­ség az elvég­zett kuta­tá­so­kat és lefog­la­lá­so­kat köve­tő­en a kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te meg­ala­po­zott gya­nú­ját közöl­te az őri­zet­ben lévő pénz­ügy­őr­rel és a kábí­tó­szer keres­ke­de­lem­ben részt vevő társával.

Az ügy­ben eddig három sze­mély gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sá­ra került sor.

A bíró­ság egyet­ért­ve a nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyá­val, elren­del­te a hiva­tá­sos állo­má­nyú NAV-os és a kábí­tó­szer keres­ke­de­lem­ben részt vevő férfi letartóztatását.

A kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő cselekmény.

A fotók a bűn­ügyi akci­ón készültek.