Főoldal » Hírek » Letartóztatásban két újabb embercsempész - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a két Hol­lan­di­á­ból érke­zett fér­fi­nak, akik 2021. júli­us 29-én 24 ille­gá­lis határ­át­lé­pőt akar­tak a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­ke­rü­lé­sé­vel Magyar­or­szág­ról Auszt­ri­á­ba juttatni.

A török, iráni és afgán állam­pol­gár­sá­gú mig­rán­sok Szer­bi­á­ból, Sza­bad­ka tér­sé­gé­ből ember­csem­pé­szek segít­sé­gé­vel jutot­tak át a szerb-magyar hatá­ron, majd az egyik elkö­ve­tő, egy 39 éves férfi a hol­land rend­szá­mú kis­te­her­gép­ko­csi­já­ba fel­vet­te őket, hogy a határ jog­el­le­nes átlé­pé­sé­vel az Oszt­rák Köz­tár­sa­ság­ba jussanak.

A gya­nú­sí­tot­tat azon­ban este fél kilenc körül, a 8-as főúton, Deve­cser tér­sé­gé­ben a rend­őrök meg­ál­lí­tot­ták, és őri­zet­be vet­ték, a kis­te­her­gép­ko­csi­ban szál­lí­tott mig­rán­sok­kal szem­ben pedig ide­gen­ren­dé­sze­ti eljá­rást indí­tot­tak.  Az ügy másik gya­nú­sí­tott­ja, egy 57 éves férfi mind­eköz­ben egy szin­tén hol­land rend­szá­mú sze­mély­gép­ko­csi­val a társa előtt haladt, hogy úgy­ne­ve­zett „elő­fu­tó­ként” a rend­őri intéz­ke­dé­sek meg­elő­zé­se érde­ké­ben nyújt­son neki segít­sé­get. A rend­őrök azon­ban őt is azo­no­sí­tot­ták, és Som­ló­vá­sár­hely köze­lé­ben elfogták.

Az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­se és a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­já­nál indít­vá­nyoz­ta az elkö­ve­tők letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, mely­nek a bíró­ság helyt adott, és a kény­szer­in­téz­ke­dést egy hónap­ra elren­del­te. A bíró­ság vég­zé­se az egyik gya­nú­sí­tott vonat­ko­zá­sá­ban vég­le­ges­sé vált, míg társa ese­té­ben még be kell várni a védő jognyilatkozatát.