Főoldal » Hírek » Letartóztatásban marad a barátját felakasztó férfi – a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en fenn­tar­tot­ta annak a kis­kun­ha­la­si fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akit a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 8 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélt.

Az első­fo­kú íté­let sze­rint a férfi 2016 nya­rán a szü­lei sérel­mé­re elkö­ve­tett lopás miatt meg akar­ta lec­kéz­tet­ni a sér­tet­tet. A sér­tet­tet az éjsza­ka annak tanyá­ja udva­rán meg­vár­ta, leütöt­te, majd fel­akasz­tot­ta úgy, hogy a sér­tett önakasz­tá­sá­nak lát­sza­tát kel­tet­te. Miu­tán úgy vélte, hogy áldo­za­ta éle­tét vesz­tet­te, a hely­színt elhagy­ta. A sér­tett éle­tét az men­tet­te meg, hogy őt az élet­tár­sa meg­ta­lál­ta, majd az idő­köz­ben érte­sí­tett men­tő­sök újra­élesz­tet­ték. Az elkö­ve­tő maga­tar­tá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett mara­dan­dó, hang­szál­bé­nu­lás­sal járó és agyi oxi­gén­hi­á­nyos káro­so­dást szen­ve­dett.

Az első­fo­kú íté­let nem emel­ke­dett jog­erő­re, mert az ellen a vád­lott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be elsőd­le­ge­sen fel­men­tés, másod­la­go­san a kisza­bott bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben.

Miu­tán idő­sze­rű­vé vált a letar­tóz­ta­tás indo­kolt­sá­gá­nak felül­vizs­gá­la­ta, a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la felé indít­vá­nyoz­ta a kény­szer­in­téz­ke­dés továb­bi fenn­tar­tá­sát, mert meg­íté­lé­se sze­rint a vád­lot­tal szem­ben kisza­bott hosszú tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés­re figye­lem­mel tovább­ra is fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye.

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la egyet­ér­tett a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyá­val és a férfi letar­tóz­ta­tá­sát tovább­ra is fenn­tar­tot­ta.

Az íté­let ellen beje­len­tett fel­leb­be­zé­sek tár­gyá­ban az íté­lő­táb­la a későb­bi­ek­ben hoz dön­tést.