Főoldal » Archív » Letartóztatásban marad a bűnszervezet vezetője

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a bűn­szer­ve­zet veze­tő­jé­nek letar­tóz­ta­tá­sát a bíró­ság továb­bi három hónap­pal hosszab­bí­tot­ta meg.

A letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­re tett ügyé­szi indít­vány­ról az ügyész­ség a https://ugyeszseg.hu/tobb-mint-felmilliard-forint-vagyoni-hatranyt-okoztak-a-koltsegvetesnek/ olda­lon adott ki saj­tó­köz­le­ményt.

Az indít­vány sze­rint a férfi 2014. évtől olyan cég­há­ló­za­tot hozott létre és működ­te­tett, ahol az alsó szin­ten műkö­dő gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­go­kat stró­ma­nok, első­sor­ban haj­lék­ta­la­nok nevé­re írat­ta. Az elkö­ve­tő más cégek ese­té­ben intéz­te a valót­lan tar­ta­lom­mal kiál­lí­tott szám­lák befo­ga­dá­sát, és azok­nak a jogo­su­lat­lan ÁFA levo­ná­sa cél­já­ból tör­té­nő fel­hasz­ná­lá­sát. A fik­tív szám­lá­kat kiál­lí­tó cégek fik­tív alvál­lal­ko­zók által valót­lan tar­ta­lom­mal kiál­lí­tott szám­lá­kat fogad­tak be. A szám­la­ki­ál­lí­tó gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok tekin­te­té­ben az irá­nyí­tást tény­le­ge­sen a férfi látta  el, ő koor­di­nál­ta a szám­lák kiál­lí­tá­sát. Szer­ve­ze­té­nek napi mun­ka­fo­lya­ma­ta ellá­tá­sa cél­já­ból a férfi Esz­ter­gom­ban lét­re­ho­zott egy iro­dát, ahol a "meg­ren­de­lői igé­nyek" alap­ján tör­tént a szám­lák kiál­lí­tá­sa.

A bűn­szer­ve­zet veze­tő­je a költ­ség­ve­tés­nek több mint hat­száz­har­minc­öt­mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott.

Az ügyész­ség a bűn­szer­ve­zet veze­tő­je letar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­hosszab­bí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, mert fenn­áll annak a veszé­lye, hogy a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né, vala­mint a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét foly­tat­ná.

A bíró­ság a főügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adott, a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát három hónap­pal, 2019. már­ci­us 18. nap­já­ig meg­hosszab­bí­tot­ta.