Főoldal » Archív » Letartóztatásban marad a felesége megölésével gyanúsított férfi

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja ember­ölés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben meg­hosszab­bí­tot­ta a letar­tóz­ta­tá­sát annak a fér­fi­nak, aki a gyanú sze­rint Tatán 2019. szep­tem­ber 1. nap­ján meg­öl­te a feleségét. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2019. szep­tem­ber 01-jén 18 óra 09 per­cet meg­elő­ző­en egy tatai ingat­lan­ban ismert ok nél­kül előbb egy bal­tá­val, több­ször a feje tete­jén meg­ütöt­te a fele­sé­gét, majd egy vadász­kés­sel, három­szor mell­ka­son szúr­ta. Az üté­sek, és a szú­rá­sok követ­kez­té­ben a sér­tett a hely­szí­nen az éle­tét vesz­tet­te. Ezután a gya­nú­sí­tott érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, és a rend­őrö­ket a hely­szí­nen megvárta.

A gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja 2019. szep­tem­ber 3. nap­ján elrendelte.

Az ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró­nak a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak három hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sá­ra, tekin­tet­tel arra, hogy a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben tovább­ra is meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén újabb, sze­mély elle­ni erő­sza­kos, sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő cse­lek­ményt követ­ne el.

A járás­bí­ró­ság bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tot­tat tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz útján, ülé­sen kihall­gat­ta, majd az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva a letar­tóz­ta­tást 2020. júni­us 3. nap­já­ig meghosszabbította.