Főoldal » Archív » Letartóztatásban marad a fiatalkorú elkövető

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség  a nagyobb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt indult bűn­ügy­ben indít­vá­nyoz­ta egy fia­tal­ko­rú kun­szent­mik­ló­si férfi letar­tóz­ta­tá­sa hosszabbítását.

Az indít­vány sze­rint meg­ala­po­zott a gyanú arra, hogy a fia­tal­ko­rú férfi 2019. ápri­lis 29. nap­ján 8 óra körü­li idő­ben az M1 autó­pá­lya, jobb oldal 64 km szel­vény par­ko­ló­já­ban - miköz­ben nyolc sze­mély, köz­tük a sér­tett a gép­jár­mű­ben ült - egy szerb ható­sá­gi jel­zé­sű sze­mély­gép­ko­csi bal első, pil­lan­gó abla­kát betör­te, majd a sér­tett műszer­fal­ra helye­zett tás­ká­ját a benne lévő sze­mé­lyes okmá­nya­i­val és 5.000 Euró kész­pén­zé­vel együtt eltu­laj­do­ní­tot­ta. A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­si érté­ke: 1.619.502,-Ft., az oko­zott ron­gá­lá­si kár: 32.261,-Ft.

Az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság 2019. május 3. nap­ján ren­del­te el a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, mert fenn áll a bűn­is­mét­lés veszélye.

A Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság az ügyész­ség újabb indít­vá­nyá­nak is helyt adott, és az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát három hónap­pal, azaz  2019. szep­tem­ber  03. nap­já­ig meghosszabbította.

A rend­őr­ség által készí­tett fotók az aláb­bi olda­lon tekint­he­tők meg:

 http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/24-ora.