Főoldal » Hírek » Letartóztatásban marad a kerítéssel gyanúsított férfi- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró meg­hosszab­bí­tot­ta annak a Nóg­rád megyei fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki, aki modell-munka ígé­re­té­vel becsap­va, később már fenye­get­ve kény­sze­rí­tett pros­ti­tú­ci­ó­ra Bécs­ben egy magyar lányt.

A bíró­ság júli­us köze­pén ren­del­te el annak a 29 éves fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2020. szep­tem­ber else­jén Bécs­be vitt egy 22 éves nőt azzal, hogy ott modell­ked­ni fog. Bécs­ben azon­ban egy lakás­ban pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­re kény­sze­rí­tet­te őt, azzal fenye­get­ve, hogy kive­ri a fogát, vagy meg­öli őt, ha nem dol­go­zik neki.

A sér­tett később a férfi figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va tudott haza­szök­ni Magyarországra.

A fér­fit meg­té­vesz­tés­sel és fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett kerí­tés bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként a Nóg­rád Megyei Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói, de felel­nie kell kény­sze­rí­tés miatt is, mivel mint­egy más­fél éven keresz­tül rend­sze­res fenye­ge­tés­sel kény­sze­rí­tet­te barát­nő­jét arra, hogy vele éljen. Kilá­tás­ba helyez­te, hogy amennyi­ben a nő nem marad vele, nem lát­hat­ja többé kis­ko­rú gyer­me­ke­it, illet­ve idős nagy­szü­le­i­nek is baja esik.

Az ügyész­ség indít­vá­nya nyo­mán most a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a férfi letar­tóz­ta­tá­sát a szö­ké­sé­nek vagy elrej­tő­zé­sé­nek, továb­bá a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek, a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­nak veszé­lye miatt, vala­mint a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben továb­bi három hónap­pal meg­hosszab­bí­tot­ta, így a férfi rács mögött marad.