Főoldal » Archív » Letartóztatásban marad a pakisztáni embercsempész

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta azt a vég­zést, mellyel a bíró­ság fenn­tar­tot­ta a pakisz­tá­ni férfi letar­tóz­ta­tá­sát.

A fér­fit az ügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szet bűn­tet­té­vel vádol­ta, és a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság őt, mint a szer­ve­zet veze­tő­jét - nem jog­erő­sen - 6 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék a letar­tóz­ta­tás indo­kolt­sá­gát felül­vizs­gál­ta és meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban tovább­ra is fenn­áll a szö­kés, az elrej­tő­zés, illet­ve a bűn­is­mét­lés veszé­lye, ezért a kény­szer­in­téz­ke­dést fenn­tar­tot­ta.

A vád­lott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be a vég­zés ellen.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a vég­zés hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta, mert nem zár­ha­tó ki, hogy a férfi eltűn­ne, és így a kisza­bott bün­te­tés vég­re­hajt­ha­tat­lan­ná válna.

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la az ügyész­ség állás­pont­já­val egyet­ért­ve meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy nincs tör­vé­nyes alap a letar­tóz­ta­tás meg­szün­te­té­sé­re vagy helyet­te eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés alkal­ma­zá­sá­ra, ezért a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés fenn­tar­tá­sa indo­kolt.

Az ügy­ben az eljá­rás a Sze­ge­di Tör­vény­szé­ken foly­ta­tó­dik.