Főoldal » Hírek » Letartóztatásban marad a szexuális erőszakkal gyanúsított férfi- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát, aki a gyanú sze­rint egy Fejér megyei tele­pü­lé­sen sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett a lányával.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott 2021. feb­ru­ár 14-én ott­ho­nuk­ban, az anya rövid idejű távol­lé­té­nek ideje alatt a hét éves lányát sze­xu­á­lis cse­lek­mény­re kényszerítette.

A cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel, vala­mint arra, hogy a gya­nú­sí­tott a cse­lek­mény elkö­ve­té­sét köve­tő­en isme­ret­len hely­re távo­zott, vele szem­ben elfo­ga­tó­pa­rancs került kibo­csá­tás­ra, ala­po­san lehet tar­ta­ni a férfi szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től. A cse­lek­mény csa­lá­don belü­li elkö­ve­té­se miatt fenn­áll a tanúk jog­el­le­nes befo­lyá­so­lá­sá­val meg­va­ló­su­ló bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek a veszé­lye, vala­mint - mivel a ter­hel­tet koráb­ban hason­ló bűn­cse­lek­mény miatt a bíró­ság már marasz­tal­ta - a bűn­is­mét­lés veszé­lye is megállapítható.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát 2021. júni­us 23-ig meghosszabbította.