Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Letartóztatásban marad a várpalotai kettős emberölés gyanúsítottja

A Vár­pa­lo­ta mel­let­ti Baglyas-szőlőhegyben anya és gyer­me­ke éle­tét kiol­tó férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak továb­bi meg­hosszab­bí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség. A Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott, és a kény­szer­in­téz­ke­dés tar­ta­mát két hónap­pal meghosszabbította. 

Az ügy­ben a Veszp­rém Megyei Rendőr-főkapitányság több embe­ren, tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt foly­tat­ja a nyomozást.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján az elkö­ve­tő meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó azzal, hogy 2018. szep­tem­ber 27-én dél­után fel­ke­res­te a koráb­ban hozzá közel álló sér­tet­tet, majd ott-tartózkodása során a nőt foj­to­gat­ni kezd­te, aki ennek követ­kez­té­ben elhunyt. Mind­ezek után a gya­nú­sí­tott a sér­tett két éves kis­fia ellen for­dult, aki a bán­tal­ma­zás miatt szin­tén az éle­tét vesztette.

A bíró­ság a vég­le­ges­sé vált vég­zé­sé­ben meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a gya­nú­sí­tott­nál tovább­ra is fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, ezért a letar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­hosszab­bí­tá­sa szük­sé­ges és indokolt.