Főoldal » Hírek » Letartóztatásban marad a vitáját csontozó késsel elintéző hentes - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en, a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la tovább­ra is fenn­tar­tot­ta annak a szar­va­si fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki­vel szem­ben a Békés Megyei Főügyész­ség koráb­ban ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat.

A vád­lott ellen azért indult bün­te­tő­el­já­rás, mert 2019 nya­rán a kocs­mai nézet­el­té­ré­sét itta­san egy magá­nál tar­tott kés­sel úgy kíván­ta ren­dez­ni, hogy gyo­mor­tá­jé­kon szúr­ta a pul­tos­nő élet­tár­sát. Elő­ző­leg a továb­bi kiszol­gá­lá­sá­nak meg­ta­ga­dá­sa miatt han­go­san mél­tat­lan­ko­dó és fenye­ge­tő­ző fér­fit a párja védel­mé­re kelő sér­tett rend­re­u­ta­sí­tot­ta. A meg­szúrt férfi éle­tét az ide­jé­ben meg­kez­dett, szak­sze­rű orvo­si ellá­tás men­tet­te meg.

Tekin­tet­tel arra, hogy a vád­lott cse­lek­mé­nye 5 évtől 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő, továb­bá a vád­lot­tat koráb­ban erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt már elítél­ték, a szö­kés, elrej­tő­zés vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye vál­to­zat­la­nul fenn­áll. Ezért ese­té­ben kizá­ró­lag a letar­tóz­ta­tás tekint­he­tő ará­nyos, egy­ben szük­sé­ges kényszerintézkedésnek.

A vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa tár­gyá­ban a Gyu­lai Tör­vény­szék foly­tat­ja a bizo­nyí­tá­si eljárást.