Főoldal » Archív » Letartóztatásban marad az a férfi, aki egy mobiltelefon miatt akarta felgyújtani a sértettet

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult ügy­ben indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát annak a fér­fi­nak, aki egy mobil­te­le­fon miatt támadt rá a sér­tett­re, a bán­tal­ma­zás után pedig fel akar­ta gyújtani. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ittas férfi 2019. szep­tem­ber 8-án, 14 óra után, meg­je­lent egy Süt­tőn talál­ha­tó tel­ken, fej­szé­vel és egy gyú­lé­kony anyag­gal elő­ző­leg meg­töl­tött fla­kon­nal a kezé­ben. A célja az volt, hogy az előző nap eltűnt mobil­te­le­fon­ját a sér­tet­ten szá­mon kérje. Ami­kor a gya­nú­sí­tott a hely­szín­re ért, szó nél­kül a sér­tett­hez lépett, több alka­lom­mal meg­rúg­ta, ököl­lel meg­ütöt­te.  Majd a kezé­ben lévő fej­szé­vel a sér­tett felé hado­ná­szott, mely­nek során a sér­tett jobb kéz­fe­jét megsértette.

A férfi, miköz­ben bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, a „meg­öl­lek”, „kinyír­lak” kife­je­zé­se­ket kia­bál­ta és a tele­fon­já­nak hol­lé­te felől kér­dez­te. Ezután a gya­nú­sí­tott a magá­val hozott fla­kon­ból gyú­lé­kony anya­got locsolt szét a pin­cé­ben, illet­ve a sér­tett fejé­re és ruhá­za­tá­ra. A zse­bé­ből elő­vet­te az öngyúj­tó­ját, és azt szik­ráz­tat­ta, miköz­ben tovább­ra is a „meg­dög­lesz” kife­je­zés hasz­ná­la­tá­val fenye­get­te a sér­tet­tet. Egy jelen­lé­vő fér­fi­nak sike­rült kilök­nie az öngyúj­tót a gya­nú­sí­tott kezé­ből, így a sér­tett­nek el tudott mene­kül­ni a helyszínről.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben bor­da­tö­rést, test szer­te zúzó­dást, jobb kéz­há­ton pedig vágott sebet szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát 2019. szep­tem­ber 11. nap­ján ren­del­te el, ennek határ­ide­jét leg­utóbb 2020. janu­ár 11. nap­já­ig hosszab­bí­tot­ta meg.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak határ­ide­jét kettő hónap­pal, 2020. már­ci­us 11. nap­já­ig meg­hosszab­bí­tot­ta, mert a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben a bűn­is­mét­lés veszé­lye tovább­ra is fenn­áll, továb­bá meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő az is, hogy a tanú­kat meg­fé­lem­lí­te­né, jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­ná és ezzel a bizo­nyí­tást veszélyeztetné.