Főoldal » Hírek » Letartóztatásban marad az a mórahalmi férfi, aki hátba szúrta a testvérét , majd rágyújtotta a házat - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en, a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta a Sze­ge­di Tör­vény­szék azon vég­zé­sét, amellyel a móra­hal­mi férfi letar­tóz­ta­tá­sát a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­ig, de leg­fel­jebb a nem jog­erős íté­let­tel kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­ig fenntartotta.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék az első­fo­kú íté­le­té­vel a fér­fit bűnös­nek mond­ta ki ember­ölés bűn­tet­té­ben és ezért nem jog­erő­sen 10 év fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az első­fo­kú íté­let tény­ál­lá­sa sze­rint a férfi 2020. janu­ár 4-én Móra­hal­mon ittas álla­pot­ban szó­vál­tás­ba keve­re­dett a test­vé­ré­vel. Ennek során egy kés­sel a neki hát­tal álló sér­tet­tet köze­pes erő­vel meg­szúr­ta, mely­nek követ­kez­té­ben a test­vé­re élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A férfi a szú­rást köve­tő­en magá­hoz vett egy ben­zi­nes­kan­nát, amely­nek tar­tal­mát az ingat­lan­ban szét­lo­csol­ta és azt meg­gyúj­tot­ta. Az így kiala­kult tűz­ben a főépü­let vala­mint az egyik mel­lék­épü­let tel­je­sen leégett. A sér­tett a hely­szí­nen az éle­tét vesz­tet­te, holt­tes­tét már csak a tűz­ol­tók tud­ták kihoz­ni az épületből.

Miu­tán az első­fo­kú íté­let nem emel­ke­dett jog­erő­re, az íté­let kihir­de­té­sét köve­tő­en az első­fo­kú bíró­ság a férfi letar­tóz­ta­tá­sát a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­ig, de leg­fel­jebb a nem jog­erős íté­let­tel kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­ig fenntartotta.

A vég­zés ellen a férfi és védő­je jelen­tet­tek be fel­leb­be­zést a férfi sza­bad­láb­ra helye­zé­se érdekében.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a beje­len­tett fel­leb­be­zé­se­ket nem tar­tot­ta ala­pos­nak és az első­fo­kú vég­zés hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt, annak helyt­ál­ló indo­ka­i­ra tekintettel.

A másod­fo­kon eljárt Sze­ge­di Íté­lő­táb­la – oszt­va a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyát – az első­fo­kú vég­zést hely­ben­hagy­ta, mivel a kiemelt tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mény miatt nem jog­erő­sen 10 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt férfi vonat­ko­zá­sá­ban fenn­áll a szö­kés és az elrej­tő­zés veszélye.