Főoldal » Archív » Letartóztatásban marad a nő, aki féltékenységből mellkason szúrta élettársát

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult ügy­ben az élet­tár­sát mell­ka­son szúró nő letar­tóz­ta­tá­sá­nak hosszab­bí­tá­sát indítványozta.

A gyanú sze­rint a nő 2019. szep­tem­ber 8-án, haj­nal­ban, ácsi laká­suk­ban, fél­té­keny­ség­ből, egy alka­lom­mal, nagy erő­vel, kés­sel, mell­ka­son szúr­ta élet­tár­sát. A szú­rás követ­kez­té­ben a tüdő egy részét műté­ti­leg el kel­lett távo­lí­ta­ni. A sér­tett továb­bi sérü­lé­se­i­nek tény­le­ges gyógy­tar­ta­ma két hónap.

A bekö­vet­ke­zett sérü­lés élet­ve­szé­lyes volt, szak­sze­rű orvo­si ellá­tás nél­kül a sér­tett halá­la bekö­vet­ke­zett volna.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát 2019. szep­tem­ber 10. nap­ján ren­del­te el, ennek határ­ide­jét leg­utóbb 2020. janu­ár 10. nap­já­ig hosszab­bí­tot­ta meg.

Az ügyész­ség indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tás határ­ide­jé­nek két hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sá­ra, mert a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben a bűn­is­mét­lés veszé­lye tovább­ra is fenn­áll, vala­mint tar­ta­ni lehet attól, hogy a tanú­kat meg­pró­bál­ná jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­ni a bizo­nyí­tás meg­hi­ú­sí­tá­sa érdekében.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott, így a nő letar­tóz­ta­tá­sát 2020. már­ci­us 10. nap­já­ig meghosszabbította.