Főoldal » Archív » Letartóztatásban marad az a nő, aki gépkocsival szállította a társait a betörés helyszínére

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te és lopás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát annak a nőnek, aki gép­ko­csi­val szál­lí­tot­ta a tár­sa­it a betö­rés helyszínére.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a nő 2020. feb­ru­ár 4-én, éjjel tár­sa­it - két fér­fit -, a Süttő terü­le­tén talál­ha­tó dűlő­be szál­lí­tot­ta, ahol tár­sai ablak­be­tö­rés és ajtó­be­fe­szí­tés mód­sze­ré­vel beju­tot­tak egy prés­há­zá­ba és onnan szer­szá­mo­kat, ház­tar­tá­si esz­kö­zö­ket, vala­mint 3 darab lőfegy­vert, 1 darab lég­pus­kát, 1 darab nyíl­pus­kát lop­tak el össze­sen 843.000 forint érték­ben. A nő a tár­sa­it az autó­ban várta, majd – miu­tán az eltu­laj­do­ní­tott tár­gya­kat a cso­mag­tar­tó­ba bepa­kol­ták – haza­szál­lí­tot­ta őket.

Ezt köve­tő­en, 2020. feb­ru­ár 19-én 03 óra­kor a nő ismét a dűlő­be szál­lí­tot­ta ugyan­azon férfi tár­sa­it, akik ablak­be­tö­rés és ajtó­be­fe­szí­tés mód­sze­ré­vel meg­kí­sé­rel­tek bejut­ni egy boros­pin­cé­be, azon­ban a han­go­san meg­szó­la­ló riasz­tó miatt a hely­szín­ről elme­ne­kül­tek, ezért nem vit­tek el semmit.

A járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát 2020. ápri­lis 3. nap­ján ren­del­te el.

Az ügyész­ség indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tás határ­ide­jé­nek továb­bi három hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sá­ra. A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva a letar­tóz­ta­tást 2020. augusz­tus 3. nap­já­ig meg­hosszab­bí­tot­ta, mert a bűn­is­mét­lés veszé­lye a nővel szem­ben tovább­ra is fennáll.