Főoldal » Hírek » Letartóztatásban marad az élettársára a házat rágyújtó férfi - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en, a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta a Szol­no­ki Tör­vény­szék első­fo­kú vég­zé­sét annak az újszá­szi fér­fi­nak az ügyé­ben, akit az ügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember és véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek a kísér­le­té­vel, továb­bá kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel vala­mint zak­la­tás bűn­tet­té­vel vádol.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi és az élet­tár­sa között gya­ko­ri­ak vol­tak a vesze­ke­dé­sek, melyek során a férfi több­ször bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet és meg­fe­nye­get­te azzal, hogy rágyújt­ja a házat.

2020. októ­ber 4-én a sér­tett az ismé­telt bán­tal­ma­zás elől az újszá­szi lakó­há­zá­ból a szom­széd­ba mene­kült, majd meg­kér­te a szom­széd­ját, hogy a biz­ton­ság ked­vé­ért tölt­se a lakó­há­zá­ban az éjsza­kát. Ezt köve­tő­en a sér­tett és a szom­széd­ja az esti órák­ban átment a sér­tett lakó­há­zá­ba, ahol a sér­tett elaludt, míg a szom­széd­ja tv-t nézett. A sér­tett volt élet­tár­sa ezalatt meg­je­lent az ingat­lan­nál, a lakás mel­lék­épü­le­té­nek a tető­szer­ke­ze­tét meg­gyúj­tot­ta, ahol a tűz rövid idő alatt átter­jedt a főépü­let tető­szer­ke­ze­té­re is. A sér­tett szom­széd­ja ész­lel­te a tüzet, fel­éb­resz­tet­te a sér­tet­tet, így még idő­ben sike­rült elhagy­ni­uk a lán­go­ló épü­le­tet, amely­ben más­fél mil­lió forint kár keletkezett.

A Szol­no­ki Tör­vény­szék a vád­eme­lést köve­tő­en a férfi letar­tóz­ta­tá­sát az első­fo­kú bíró­ság ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak a kihir­de­té­sé­ig fenntartotta.

A vég­zés ellen a férfi védő­je jelen­tett be fel­leb­be­zést a vég­zés hatá­lyon kívül helye­zé­se, másod­la­go­san a férfi bűn­ügyi fel­ügye­le­té­nek elren­de­lé­se érdekében.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a védő fel­leb­be­zé­sét nem tar­tot­ta ala­pos­nak és az első­fo­kú vég­zés hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt.

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a másod­fo­kú hatá­ro­za­tá­ban a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en arra a követ­kez­te­tés­re jutott, hogy a férfi vonat­ko­zá­sá­ban a bün­te­tő­el­já­rás cél­jai tovább­ra is kizá­ró­lag a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sá­val érhe­tők el, ezért az első­fo­kú vég­zést helybenhagyta.