Főoldal » Archív » Letartóztatásban marad az élettársára fegyverrel támadó férfi

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a bíró­ság hely­ben­hagy­ta a letar­tóz­ta­tást fenn­tar­tó hatá­ro­za­tát annak az elkö­ve­tő­nek az ügyé­ben, akit a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség a volt élet­tár­sa sérel­mé­re meg­va­ló­sí­tott, előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel és zak­la­tás bűn­tet­té­vel vádol.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott és a sér­tett közöt­ti élet­tár­si kap­cso­lat meg­rom­lott, ezért külön­köl­töz­tek. A vád­lott azon­ban ebbe nem törő­dött bele, a sér­tet­tet rend­sze­re­sen, sze­mé­lye­sen illet­ve tele­fo­non keresz­tül hábor­gat­ta. Azzal fenye­get­te, hogy tönk­re­te­szi amennyi­ben nem köl­tö­zik vissza hozzá. A sér­tett az élet elle­ni fenye­ge­té­sek hatá­sá­ra biz­ton­sá­gi őrt is foga­dott. Ennek elle­né­re 2019 júli­u­sá­ban a vád­lott a sér­tet­tet a mun­ka­he­lyén egy lefű­ré­szelt csövű, töl­tött álla­po­tú vadász­pus­ká­val – élet­tár­sa meg­ölé­si szán­dé­ká­val – fel­ke­res­te, a fegy­ver­rel a sér­tett­re cél­zott és közöl­te vele hogy meg­öli. Ezt azon­ban az ott tar­tóz­ko­dó biz­ton­sá­gi őr meg­aka­dá­lyoz­ta akként, hogy meg­ra­gad­ta a fegy­ver csö­vét és azt a cél­tól elté­rí­tet­te. A dula­ko­dás köz­ben a vadász­pus­ka elsült, sérü­lés azon­ban nem tör­tént, végül sike­rült a vád­lot­tat lefegyverezni.

A kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban másod­fo­kon eljá­ró ügyész­ség indít­vá­nyát az Íté­lő­táb­la min­den­ben osz­tot­ta. A szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lyét a vád­lott sze­mé­lyi körül­mé­nyei nem ellen­sú­lyoz­zák vala­mint ese­té­ben a bűn­is­mét­lés veszé­lye tovább­ra is fenn­áll. Nem merült fel olyan körül­mény, amely a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­szün­te­té­sét illet­ve vele szem­ben eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sét tenné indokolttá.

Az ügy­ben a bizo­nyí­tá­si eljá­rás a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szé­ken folytatódik..