Főoldal » Archív » Letartóztatásban marad az élettársára késsel támadó férfi

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la, az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, hely­ben­hagy­ta az élet­tár­sá­ra kés­sel táma­dó férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak fenn­tar­tá­sá­ról hozott tör­vény­szé­ki határozatot.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék koráb­ban fenn­tar­tot­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akit az ügyész­ség, töb­bek között, az élet­tár­sa sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, vala­mint az élet­tár­sa édes­any­ja sérel­mé­re meg­va­ló­sí­tott élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol.

A vád sze­rint az ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tó ter­helt évek óta, itta­san, a közös laká­suk­ban rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta az élet­tár­sát és annak édes­any­ját. A ter­helt 2018 novem­be­ré­ben az élet­tár­sát a föld­re rán­tot­ta és a nála lévő kés­sel meg­fe­nye­get­te, hogy meg­öli. Miu­tán a lakás­ban tar­tóz­ko­dó isme­rő­sük kicsa­var­ta a kést a kezé­ből, a ter­helt újabb kése­ket vett magá­hoz és még két­szer rátá­madt az élet­tár­sá­ra, az isme­rő­sük mind­két eset­ben meg­aka­dá­lyoz­ta. Az ezen cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt elren­delt távol­tar­tás sem tar­tot­ta vissza a ter­hel­tet attól, hogy néhány hét­tel később meg­je­len­jen a sér­tet­tek laká­sán, ahol vesze­ke­dés után az élet­tár­sa édes­any­ját olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta, hogy élet­ve­szé­lyes sérü­lés­sel járó kopo­nya­tö­rést, illet­ve kulcs­csont­tö­rést szenvedett.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sát indo­kolt­nak talál­ta, ezért az első­fo­kú vég­zés hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lott fel­leb­be­zé­se alap­ján eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la felé.

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la, mint másod­fo­kú bíró­ság, egyet­ér­tett az első­fo­kú bíró­ság indo­ka­i­val, misze­rint  a magas bün­te­té­si tétel­lel fenye­ge­tett­ség miatt a ter­helt­tel szem­ben fenn­áll a szö­kés és az elrej­tő­zés veszé­lye. Osz­tot­ta továb­bá a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség azon állás­pont­ját, mely sze­rint, mivel a vád­irat alap­ján, a bűn­cse­lek­mé­nye­ket koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­je alatt, rész­ben a vele szem­ben indult bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt lát­szik elkö­vet­ni, tar­ta­ni lehet attól is, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a vád­lott újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.