Főoldal » Archív » Letartóztatásban marad az embercsempészettel vádolt koszóvói férfi

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en hely­ben­hagy­ta a nem jog­erő­sen elítélt ember­csem­pész letar­tóz­ta­tá­sát fenn­tar­tó végzést.

A har­minc­ki­lenc éves koszo­vói fér­fit a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nem jog­erős íté­le­té­vel bűnös­nek mond­ta ki ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben, ezért három év bör­tön­bün­te­tés­re és négy év Magyar­or­szág­ról tör­té­nő kiuta­sí­tás­ra ítél­te. Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lott és védő­je jelen­tett be fel­leb­be­zést, elsőd­le­ge­sen a vád­lott fel­men­té­se, másod­la­go­san a bün­te­tés eny­hí­té­se érdekében.

Az ügy­ben másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Tör­vény­szék a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát, ami a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­ig, de leg­fel­jebb a nem jog­erős íté­let­tel kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés hosszá­ig tart­hat, idő­sza­ko­san felül­vizs­gál­ta és a letar­tóz­ta­tást tovább­ra is fenn­tar­tot­ta. A vád­lott a dön­tés­sel szem­ben sza­bad­láb­ra helye­zé­sért fel­leb­be­zés­sel élt.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú hatá­ro­zat hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt, mivel a Magyar­or­szág­ra ille­gá­li­san, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se érde­ké­ben érke­zett, hazánk­ban jöve­de­lem­mel, lakó­hellyel, csa­lá­di kötő­dés­sel nem ren­del­ke­ző, nem jog­erő­sen elítélt vád­lott szö­ké­sé­nek, elrej­tő­zé­sé­nek veszé­lyét csak a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés fenn­tar­tá­sá­val látta kiküszöbölhetőnek.

Az ügy­ben eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyát osz­tot­ta és a Sze­ge­di Tör­vény­szék vég­zé­sét helybenhagyta.