Főoldal » Hírek » Letartóztatásban marad az emberkereskedelemmel gyanúsított férfi - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A bíró­ság helyt adott a Fejér Megyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tás meg­hosszab­bí­tá­sá­ra irá­nyu­ló indít­vá­nyá­nak a több­szö­rö­sen minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­vel és más bűn­cse­lek­ménnyel gya­nú­sí­tott férfi esetében.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 25 éves férfi 2020 novem­be­ré­ben egy Fejér megyei kis tele­pü­lé­sen a lakó­he­lyé­re ren­delt pros­ti­tú­ci­ós szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sa cél­já­ból egy nőt, aki a szol­gál­ta­tást köve­tő­en ter­ve­zett tovább uta­zá­sá­ig átme­ne­ti tar­tóz­ko­dá­si lehe­tő­sé­get kért tőle.

Ezt köve­tő­en a férfi a nőt az ingat­lan­ban bezár­va, illet­ve idő­sza­kos távo­zá­sai alkal­má­val más sze­mély fel­ügye­le­te alatt tartotta.

A sér­tet­tet az ingat­lan­ban pros­ti­tú­ci­ós szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sá­ra kény­sze­rí­tet­te, mobil­te­le­fon­ja­it magá­hoz vette, a pri­vát tele­fon adat­tar­tal­mát töröl­te, míg a szex­mun­ka szol­gál­ta­tás­hoz hasz­nált készü­lé­ken a hir­de­tés­ben meg­ha­tá­ro­zott szol­gál­ta­tá­si hely­színt saját címé­re módo­sí­tot­ta. A sér­tett­nek a kun­csaf­tok­kal a férfi jelen­lé­té­ben, kihan­go­sít­va kel­lett egyez­tet­nie a sze­xu­á­lis együtt­lé­tek feltételeiről.

A sér­tett meg­fe­le­lő ellá­tást nem kapott, őt a férfi több alka­lom­mal meg­ver­te, ököl­lel, eser­nyő­vel ütle­gel­te, foj­to­gat­ta, meg­rug­dos­ta, kezét egy műkö­dő hősu­gár­zó­hoz nyom­ta. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben zúzó­dá­sos, bevér­zé­ses sérü­lé­se­ket szen­ve­dett a fején, a mell­ka­sán, a comb­ján és a csí­pő­tá­jé­kon. Emel­lett a jobb kéz II-es és III-as ujjá­nak II. fokú égése és a bal vese trau­más állo­mány­vér­zé­se ala­kult ki nála, utób­bi 8 napon túl gyó­gyu­ló sérülés.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott, és a cse­lek­mény tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­ge miatt a szökés-elrejtőzés, míg a férfi koráb­bi erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek miat­ti elítél­te­té­se és a vele szem­ben folya­mat­ban lévő hason­ló bűn­cse­lek­mé­nyek miat­ti bün­te­tő­el­já­rá­sok ténye alap­ján a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek fenn­ál­lá­sa miatt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát továb­bi három hónap­pal meghosszabbította.