Főoldal » Archív » Letartóztatásban marad az emberöléssel vádolt kiskunmajsai férfi- A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tást elren­de­lő hatá­ro­zat hely­ben­ha­gyá­sát azzal a fér­fi­val szem­ben, akit az ügyész­ség egy kis­kun­maj­sai férfi sérel­mé­re elkö­ve­tett élet elle­ni bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel vádol.

A vád sze­rint a ter­helt 2018 szep­tem­be­ré­ben ittas álla­pot­ban lopni ment egy kis­kun­maj­sai ingat­lan udva­rá­ba. Miköz­ben eltu­laj­do­nít­ha­tó érté­kek után kuta­tott, zajt csa­pott, amire a lakó­épü­let­ben alvó sér­tett fel­éb­redt és a ter­hel­tet fele­lős­ség­re vonta, hogy mit keres ott. Ezt köve­tő­en a vád­lott a sér­tet­tet egy szer­szám­nyél­lel olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta, hogy a sér­tett éle­tét több­szö­ri élet­men­tő beavat­ko­zás elle­né­re sem sike­rült meg­men­te­ni.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék elren­del­te a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát, aki ezen dön­tés­sel szem­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be sza­bad­láb­ra helye­zé­se érde­ké­ben.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség meg­íté­lé­se sze­rint miu­tán a vád tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­mény 10 évtől 20 évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel  is bün­te­ten­dő, a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban mind a szö­kés és elrej­tő­zés, mind a bűn­is­mét­lés veszé­lye egy­aránt fenn­áll. Mivel a ter­helt ese­té­ben kizá­ró­lag a letar­tóz­ta­tás tekint­he­tő szük­sé­ges és ará­nyos kény­szer­in­téz­ke­dés­nek, indít­vá­nyoz­ta az első­fo­kú bíró­ság hatá­ro­za­tá­nak hely­ben­ha­gyá­sát a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la felé.

A kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban másod­fo­kon eljá­ró íté­lő­táb­la osz­tot­ta az első­fo­kú bíró­ság indo­ka­it és a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a tör­vény­szék -vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát elrendelő- hatá­ro­za­tát hely­ben­hagy­ta.

A vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­nek meg­íté­lé­se kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék foly­tat­ja le a bizo­nyí­tá­si eljá­rást.