Főoldal » Archív » Letartóztatásban marad az indiai kendert termesztő két férfi

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség a kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt indult ügy­ben indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát annak a két fér­fi­nak, akik Tár­kány kül­te­rü­le­tén kan­na­biszt ter­mesz­tet­tek.

A két férfi 2019. júni­us hónap­tól 2019. októ­ber 7. nap­já­ig Tár­kány kül­te­rü­le­tén lévő erdő­ré­szen mag­va­kat ültet­tek el, az ültet­vényt heten­te leg­alább egy alka­lom­mal öntöz­ték, így kábí­tó­szert  ter­mesz­tet­tek. Az elkö­ve­tők által elül­te­tett mag­vak­ból 37 tő indi­ai hasis ken­der növé­nyi egyed fej­lő­dött ki, ame­lye­ket a nyo­mo­zó ható­ság 2019. októ­ber 8. nap­ján lefog­lalt.

A kifej­lő­dött növé­nyi egye­de­ket az elkö­ve­tők az egyik gya­nú­sí­tott bir­to­ká­ban lévő tár­ká­nyi pin­ce­ház­ban szá­rí­tot­ták, majd azo­kat eladás­ra tör­té­nő elő­ké­szí­té­sük érde­ké­ben kész­le­tez­ték, cso­ma­gol­ták. Ebben a pin­ce­ház­ban a nyo­mo­zó ható­ság brut­tó 687 gramm töme­gű növé­nyi anya­got, brut­tó 516 gramm töme­gű - hőtü­kör­fó­li­án lámpa alatt kite­rít­ve - szá­rí­tás alatt álló növé­nyi tör­me­lé­ket, 24 szál szá­rí­tás alatt álló brut­tó 1024 gramm töme­gű növé­nyi anyag­ma­rad­ványt, 1 db műanyag húsos ládát, benne buttó 834 gramm töme­gű növé­nyi anyag­ma­rad­vánnyal, vala­mint ter­mesz­tés­hez, fel­dol­go­zás­hoz hasz­nált esz­kö­zö­ket fog­lalt le. A másik gya­nú­sí­tott kisig­mán­di lakó­he­lyén a nyo­mo­zó ható­ság digi­tá­lis mér­le­get, vala­mint kan­na­biszt tar­tal­ma­zó ágvég­ző­dést fog­lalt le.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró a két férfi letar­tóz­ta­tá­sát 2019. októ­ber 10. nap­ján elren­del­te, mert meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­nék, vala­mint sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő újabb bűn­cse­lek­ményt követ­né­nek el.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tás határ­ide­jé­nek három hónap­pal tör­té­nő hosszab­bí­tá­sát, mert annak tör­vé­nyes fel­té­te­lei nem vál­toz­tak.

A bíró­ság az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján az elkö­ve­tők letar­tóz­ta­tá­sát 2020. feb­ru­ár 10. nap­já­ig hosszab­bí­tot­ta meg.