Főoldal » Hírek » Letartóztatásban maradhat a családok közötti konfliktust késsel rendezni kívánó férfi - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a Szol­no­ki Tör­vény­szék letar­tóz­ta­tást fenn­tar­tó hatá­ro­za­tá­nak a hely­ben­ha­gyá­sát annak a har­minc­éves jász­la­dá­nyi elkö­ve­tő­nek az ügyé­ben, akit a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol. 

A vád sze­rint 2020 feb­ru­ár­já­ban a vád­lott csa­lád­ja és egy másik csa­lád között hara­gos viszony ala­kult ki. A vád­be­li napon a ter­helt csa­lád­tag­jai hús­klop­fo­ló­val, szer­szám­nye­lek­kel és sörös­üve­gek­kel vonul­tak a sér­tett csa­lád­já­nak házá­hoz, ahol vere­ked­ni kezd­tek. A vád­lott egy magá­nál tar­tott kés­sel két­szer felső tes­tén meg­szúr­ta az ellen­lá­bas csa­lád egyik tag­ját, aki ennek követ­kez­té­ben köz­vet­len élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett. A sér­tett halá­lát az idő­ben nyúj­tott gyors és szak­sze­rű orvo­si ellá­tás hárí­tot­ta el.

A vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát a szö­kés és az elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re tekin­tet­tel a tör­vény­szék a vád­eme­lést köve­tő­en fenn­tar­tot­ta, amely ellen a vád­lott fel­leb­be­zés­sel élt.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség meg­íté­lé­se sze­rint a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sá­ra meg­ala­po­zot­tan került sor, mert a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő, újabb bűn­cse­lek­mé­nyét fel­té­te­les sza­bad­ság hatá­lya alatt elkö­ve­tő ter­helt ese­té­ben eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés­sel az eljá­rás cél­jai nem biztosíthatók.

A fel­leb­be­zés tár­gyá­ban a másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt, míg a vád­lott és csa­lád­tag­jai bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gét a Szol­no­ki Tör­vény­szék vizsgálja.