Főoldal » Hírek » Letartóztatásban maradhat a milliárdos vagyoni hátrányt okozó bűnszervezet vezetője - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség a bűn­szer­ve­zet­ben, külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te, pénz­mo­sás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben ismé­tel­ten indít­vá­nyoz­ta az USA-ban elfo­gott férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak a meghosszabbítását.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi - aki­vel szem­ben nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tott ki az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró, és akit idő­köz­ben az USA-ban elfog­tak -, 2015. év óta fik­tív szám­lá­kat kiál­lí­tó, kiter­jedt, nem­zet­kö­zi szin­tű bűn­szer­ve­ze­tet hozott létre és irá­nyí­tott, amely­nek része volt a több­szin­tű, szám­lá­zá­si lán­co­la­tot alko­tó cég­há­ló­zat. A szám­la­ki­ál­lí­tó cégek ügy­ve­ze­tő­i­nek nagy része szlo­vák, len­gyel, angol állam­pol­gár, akik tény­le­ges ügy­ve­ze­tői tevé­keny­sé­get sosem végez­tek, a cége­ket és azok köny­ve­lé­sét a bűn­szer­ve­zet veze­tő­je irá­nyí­tot­ta. A bűn­szer­ve­zet veze­tő­je külön­bö­ző gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok ügy­ve­ze­tő­je­ként a költ­ség­ve­té­si csa­lás­ból szár­ma­zó pénz­össze­ge­ket a Cseh­or­szág­ban, Hor­vát­or­szág­ban, Szlo­vá­ki­á­ban, az Egye­sült Király­ság­ban lét­re­ho­zott cégek bank­szám­lá­i­ra utal­ta, ahon­nan az vissza­áram­lott a magyar­or­szá­gi céghez. 

A bűn­szer­ve­zet tag­jai a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel a magyar álla­mi költ­ség­ve­tés­nek több, mint 2 mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt okoztak.

Az USA-ban elfo­gott fér­fit, a bűn­szer­ve­zet veze­tő­jét Magyar­or­szág­ra szál­lí­tot­ták, ame­lyet köve­tő­en az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, melyet a nyo­mo­zá­si bíró 2019. decem­ber 16. nap­ján elrendelt.

Az ügyész­ség ismé­tel­ten indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­hosszab­bí­tá­sát tekin­tet­tel arra, hogy vele szem­ben tovább­ra is fenn­áll annak a veszé­lye, hogy a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né, vala­mint újabb sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

Az ügyé­szi indít­vány­ról a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tott tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz útján tör­té­nő kihall­ga­tá­sát köve­tő­en, ülé­sen fog dönteni.