Főoldal » Hírek » Letartóztatásban maradhat a sértetteket agyonverő férfi

Az aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel és más bűn­cse­lek­mé­nyek­kel vádolt rákó­czi­fal­vai férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak fenn­tar­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyészség.

A vád lénye­ge sze­rint a 28 éves férfi Rákó­czi­fal­ván bru­tá­lis módon három - vele isme­ret­sé­gi viszony­ban álló - sér­tet­tet vert agyon. Az eljá­rás jelen­leg a Szol­no­ki Tör­vény­szé­ken van folyamatban.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sá­nak ese­dé­kes felül­vizs­gá­la­ta során a kény­szer­in­téz­ke­dés továb­bi fenn­tar­tá­sá­ra tett indít­ványt a vád­lott szö­ké­sé­nek, elrej­tő­zé­sé­nek vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figyelemmel.

A letar­tóz­ta­tás tár­gyá­ban a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog határozni.